Rekrutacja

Jeżeli szukacie Państwo pracy w stabilnej firmie z możliwościami rozwoju,
to prosimy o przesłanie listu motywacyjengo, z życiorysem na następujący adres:

Euro-Comfort Sp. z o.o. Dział Personalny
ul. Spółdzielcza 49, 64-100 Leszno
lub
rekrutacja@euro-comfort.pl

 

Prosimy o dopisanie do dokumentów aplikacyjnych klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

Część informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Comfort Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 49, 64-100 Leszno. Z administratorem można kontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail: info@euro-comfort.pl,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@euro-comfort.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Oferujemy:

- wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy

- zaplecze socjalne oraz świadczenia z funduszu socjalnego

- dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i członków rodzin (również dzieci)

- bezpłatny dowóz pracowników z kierunków: Góra, Wschowa, Krobia, Bucz, Kościan, Borek, Krzywiń, Poniec, Gostyń, Śrem, Rawicz, Głogów

 

 

Poszukujemy osób na stanowiska produkcyjne:

Kontroler Jakosci   wiêcej

Kontroler Jakosci

Zatrudniona osoba bedzie odpowiadala za:
- nadzór i kontrole jakosci pólproduktów oraz wyrobów gotowych
- kontrole wyrobów w trakcie procesu produkcyjnego
- prowadzenie zapisów z przeprowadzanych kontroli

Wymagania:
- minimum srednie wyksztalcenie
- mile widziane doswiadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- uczciwosc, rzetelnosc
- dyspozycyjnosc(praca w systemie zmianowym)

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o prace
- wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy
- zaplecze socjalne oraz swiadczenia z funduszu socjalnego
- dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i czlonków rodzin(równiez dzieci)
- bezplatny dowóz pracowników z kierunków: Góra, Wschowa, Krobia, Bucz, Koscian, Borek, Krzywin, Poniec, Gostyn, Srem, Rawicz, Glogów

Operator maszyn (do przyuczenia)   wiêcej

Operator maszyn (do przyuczenia)

Zatrudniona osoba bedzie odpowiadala za:
- zapewnienie prawidlowej pracy maszyny
- obsluge maszyn
- dbanie o jakosc i terminowosc prac
- sporzadzanie raportów z wykonania produkcji

Wymagania:
- umiejetnosc pracy w zespole
- dyspozycyjnosc (praca w systemie zmianowym)
- bardzo dobra organizacja pracy
- zdolnosci manualne, dokladnosc, rzetelnosc
- chec rozwoju

Magazynier - operator wózka wid³owego   wiêcej

Magazynier - operator wózka wid³owego


Zatrudniona osoba bêdzie odpowiada³a za:

- przyjmowanie towarów z produkcji
- kontrolê obrotu towarowego oraz prowadzenie jego dokumentacji
- bie¿¹ce raportowanie stanów magazynowych oraz za³adunek samochodów

Wymagania:

- uprawnienia do obs³ugi wózka wid³owego
- mile widziane doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- dobra organizacja pracy, uczciwoϾ, sumiennoϾ
- umiejêtnoœæ pracy w zespole

Mistrz zmiany   wiêcej

Mistrz zmiany


Zatrudniona osoba bedzie odpowiadala za:
- zapewnienie prawidlowego funkcjonowania magazynu
- nadzór i kontrole przyjecia, skladowania i wydawania towaru
- nadzór i kontrole wysylek towarów do klienta
- raportowanie realizowanych zadan
- wspólprace z osobami kierujacymi innymi obszarami

Wymagania:
- wyksztalcenie min. srednie
- min. 2 -letnie doswiadczenie w kierowaniu podleglym zespolem
- znajomosc zasad dot. gospodarki magazynowej i obiegu dokumentacji
- umiejetnosc pracy pod presja czasu
- dyspozycyjnosc(praca w systemie zmianowym)
- komunikatywnosc, zdolnosci analityczne
- uprawnienia do obslugi wózka widlowego

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o prace
- wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy
- zaplecze socjalne oraz swiadczenia z funduszu socjalnego
- bezplatny dowóz pracowników z kierunków: Góra, Wschowa, Krobia, Bucz, Koscian, Borek, Krzywin, Poniec, Gostyn, Srem, Rawicz, Glogów
- dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i czlonków rodzin)równiez dzieci)

 

 

Poszukujemy osób na stanowiska w administracji:

Specjalista ds. normowania   wiêcej

Specjalista ds. normowania

Zatrudniona osoba bêdzie odpowiada³a za:
- pomiary i wyznaczanie czasów zadanych
- tworzenie bazy normatywów
- wdra¿anie nowych metod pracy
- doskonalenie i optymalizacjê procesów produkcyjnych
- analizê wydajnoœci gniazd, linii i obszarów produkcyjnych
- kszta³towanie stanowisk roboczych
- tworzenie i aktualizacjê dokumentacji produkcyjnej


Wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze techniczne
- min. 2-letnie doœwiadczenie na stanowisku In¿yniera procesu, Technologa w firmie o produkcji seryjnej
- znajomoœæ technik normowania czasów (MTM-UAS lub Chronometra¿ REFA)- warunek konieczny
- znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z procesem monta¿u i metodami pracy
- bardzo dobra znajomoϾ MS Windows i MS Office
- znajomoœæ jêzyka niemieckiego lub jêzyka angielskiego umo¿liwiaj¹ca swobodn¹ komunikacjê
- znajomoϾ podstaw Lean Manufacturing

Oferujemy:
- pracê w dynamicznym zespole
- mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadczenia zawodowego w miêdzynarodowej firmie
- wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracê
- szeroki zakres szkoleñ
- mo¿liwoœæ dalszego rozwoju
- œwiadczenia z funduszu socjalnego, dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i cz³onków rodzin (równie¿ dzieci)