Rekrutacja

Jeżeli szukacie Państwo pracy w stabilnej firmie z możliwościami rozwoju,
to prosimy o przesłanie listu motywacyjengo, z życiorysem na następujący adres:

Euro-Comfort Sp. z o.o. Dział Personalny
ul. Spółdzielcza 49, 64-100 Leszno
lub
rekrutacja@euro-comfort.pl

 

Prosimy o dopisanie do dokumentów aplikacyjnych klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

Część informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Comfort Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 49, 64-100 Leszno. Z administratorem można kontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail: info@euro-comfort.pl,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@euro-comfort.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Oferujemy:

- wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy

- zaplecze socjalne oraz świadczenia z funduszu socjalnego

- dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i członków rodzin (również dzieci)

- bezpłatny dowóz pracowników z kierunków: Góra, Wschowa, Krobia, Bucz, Kościan, Borek, Krzywiń, Poniec, Gostyń, Śrem, Rawicz, Głogów

 

 

Poszukujemy osób na stanowiska produkcyjne:

Kontroler Jakoœci   wiêcej

Kontroler Jakoœci

Zatrudniona osoba bêdzie odpowiada³a za:
- nadzór i kontrolê jakoœci pó³produktów oraz wyrobów gotowych
- kontrolê wyrobów w trakcie procesu produkcyjnego
- prowadzenie zapisów z przeprowadzanych kontroli

Wymagania:
- minimum œrednie wykszta³cenie
- mile widziane doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- uczciwoϾ, rzetelnoϾ

Operator maszyn (do przyuczenia)   wiêcej

Operator maszyn (do przyuczenia)

Zatrudniona osoba bêdzie odpowiada³a za:
- zapewnienie prawid³owej pracy maszyny
- obs³ugê maszyn
- dbanie o jakoϾ i terminowoϾ prac
- sporz¹dzanie raportów z wykonania produkcji

Wymagania:
- umiejêtnoœæ pracy w zespole
- dyspozycyjnoϾ (praca w systemie zmianowym)
- bardzo dobra organizacja pracy
- zdolnoœci manualne, dok³adnoœæ, rzetelnoœæ
- chêæ rozwoju

Magazynier - operator wózka wid³owego   wiêcej

Magazynier - operator wózka wid³owego


Zatrudniona osoba bêdzie odpowiada³a za:

- przyjmowanie towarów z produkcji
- kontrolê obrotu towarowego oraz prowadzenie jego dokumentacji
- bie¿¹ce raportowanie stanów magazynowych oraz za³adunek samochodów

Wymagania:

- uprawnienia do obs³ugi wózka wid³owego
- mile widziane doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- dobra organizacja pracy, uczciwoϾ, sumiennoϾ
- umiejêtnoœæ pracy w zespole

Tapicer   wiêcej

Tapicer

Od kandydatów oczekujemy:
- wykszta³cenia zawodowego, kierunkowego - tapicer
- doœwiadczenia w pracy na podobnym stanowisku
- zdolnoœci manualnych
- dok³adnoœci i rzetelnoœci

Szwacz/ka    wiêcej

Szwacz/ka

Od kandydatów oczekujemy:
- wykszta³cenia zawodowego, kierunkowego - szwacz/ka
- doœwiadczenia w szyciu na maszynach przemys³owych
- dok³adnoœci i rzetelnoœci 

 

Poszukujemy osób na stanowiska w administracji:

Specjalista ds. normowania   wiêcej

Specjalista ds. normowania

Zatrudniona osoba bêdzie odpowiada³a za:
- pomiary i wyznaczanie czasów zadanych
- tworzenie bazy normatywów
- wdra¿anie nowych metod pracy
- doskonalenie i optymalizacjê procesów produkcyjnych
- analizê wydajnoœci gniazd, linii i obszarów produkcyjnych
- kszta³towanie stanowisk roboczych
- tworzenie i aktualizacjê dokumentacji produkcyjnej


Wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze techniczne
- min. 2-letnie doœwiadczenie na stanowisku In¿yniera procesu, Technologa w firmie o produkcji seryjnej
- znajomoœæ technik normowania czasów (MTM-UAS lub Chronometra¿ REFA)- warunek konieczny
- znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z procesem monta¿u i metodami pracy
- bardzo dobra znajomoϾ MS Windows i MS Office
- znajomoœæ jêzyka niemieckiego lub jêzyka angielskiego umo¿liwiaj¹ca swobodn¹ komunikacjê
- znajomoϾ podstaw Lean Manufacturing

Oferujemy:
- pracê w dynamicznym zespole
- mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadczenia zawodowego w miêdzynarodowej firmie
- wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracê
- szeroki zakres szkoleñ
- mo¿liwoœæ dalszego rozwoju
- œwiadczenia z funduszu socjalnego, dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i cz³onków rodzin (równie¿ dzieci)

Referent ds. planowania produkcji   wiêcej

Referent ds. planowania produkcji

Zatrudniona osoba bêdzie odpowiada³a za:
- przygotowywanie zestawieñ i analiz koniecznych do przygotowania planu produkcji, opracowania harmonogramu zamówieñ
- opracowywanie krótkoterminowego planu produkcji
- nadzorowanie wspó³pracy z dostawcami i podwykonawcami
- monitorowanie stanu zapasów i surowców w magazynie oraz wydanych na produkcjê
- prowadzenie nadzoru nad realizacj¹ planów produkcyjnych i sporz¹dzanie raportów

Wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze, preferowany kierunek o profilu ekonomicznym
- bardzo dobra znajomoϾ MS Office
- umiejêtnoœæ analitycznego myœlenia, skrupulatnoœæ, rzetelnoœæ
- znajomoœæ jêzyka niemieckiego lub jêzyka angielskiego w stopniu komunikatywnym
- znajomoœæ procesów produkcyjnych lub wiedza z zakresu planowania produkcji bêdzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- pracê w prê¿nie rozwijaj¹cej siê firmie oraz w dynamicznym zespole
- wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy
- szeroki zakres szkoleñ oraz mo¿liwoœæ dalszego rozwoju
- œwiadczenia z funduszu socjalnego, dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i cz³onków rodzin (równie¿ dzieci)

Specjalista ds. finansowo-ksiêgowych   wiêcej

Specjalista ds. finansowo-ksiêgowych

Zatrudniona osoba bêdzie odpowiada³a za:
- bie¿¹ce ksiêgowanie dokumentów finansowych
- weryfikacjê poprawnoœci dokumentów pod wzglêdem formalnym i rachunkowym
- uzgadnianie kont bilansowych
- sporz¹dzanie sprawozdañ GUS,NBP
- udzia³ w przygotowaniu raportów i deklaracji podatkowych
- wspó³praca przy sporz¹dzaniu sprawozdania finansowego

Wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne (ksiêgowoœæ/finanse, rachunkowoœæ, ekonomia)
- minimum 3-letnie doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku (pe³na ksiêgowoœæ)
- znajomoœæ przepisów rachunkowoœci i prawa podatkowego
- znajomoœæ jêzyka angielskiego lub/i jêzyka niemieckiego
- dobra znajomoœæ pakietu MS Office (w szczególnoœci Excel)
- dok³adnoœæ, terminowoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole
- mile widziana znajomoϾ programu EXACT
- zaanga¿owanie w pracê i chêæ podnoszenia kwalifikacji

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie i pracê w gronie doœwiadczonych pracowników
- mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego w miêdzynarodowej firmie
- wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy
- œwiadczenia z funduszu socjalnego, dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i cz³onków rodzin

Kierowca w transporcie miêdzynarodowym C+E   wiêcej

Kierowca w transporcie miêdzynarodowym C+E

Miejsce pracy: Leszno


Zatrudniona osoba bêdzie odpowiada³a za:
- Przewóz towaru bezpoœrednio do klienta w Niemczech
- Baza w Lesznie
- Praca w podwójnych obsadach od poniedzia³ku do pi¹tku, zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców
- Noclegi w hotelu

Wymagania:
- Minimum 2-letnie doœwiadczenie w transporcie miêdzynarodowym
- Prawo jazdy kat. C+E
- Karta kierowcy
- Znajomoœæ jêzyka niemieckiego w stopniu komunikatywnym - warunek konieczny
- RzetelnoϾ, odpowiedzialnoϾ, dyspozycyjnoϾ, wysoka kultura osobista

Oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie na umowê o pracê w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- Bardzo atrakcyjne i terminowo wyp³acane wynagrodzenie
- Œwiadczenia z funduszu socjalnego, dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników i cz³onków rodzin (równie¿ dzieci)