RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Comfort Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 49 w Lesznie (64-100).
 2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@euro-comfort.pl.
 3. Pani/ Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez wysyłanie nam swojego zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 4. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
 6. w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie została wyrażona przez Panią/Pana zgoda) do innego administratora danych.
 8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy – to jest do państw trzecich.
 10. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jednego miesiąca, a gdy wyraziła Pani/ wyraził Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres sześciu miesięcy.
 12. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Klauzula informacyjna zleceniobiorcy

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Comfort Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 49 w Lesznie (64-100).
 2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@euro-comfort.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, w szczególności tj.:
  • w celu rozliczeń z Urzędem Skarbowym (Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • w celu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych),
  • w celu rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym (Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni Pracownicy lub Współpracownicy oraz zewnętrzne podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi tj. m.in. spółki z grupy Eurocomfort, obsługa prawna, obsługa podróży służbowych (hotele, serwisy rezerwacyjne), obsługa szkoleniowa (szkolenia pracowników), obsługa bankowości elektronicznej (realizacja przelewów), obsługa informatyczna (w ramach dostępu do systemów informatycznych), obsługa ochrony mienia, transport zleceniobiorców, podmioty wizytujące. Ponadto dane są przekazywane organom administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku cywilno – prawnego oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z tym stosunkiem, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Posiada Pani/Pan Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, prawo do przenoszenia danych a w zakresie przekazania danych Zlecającemu dobrowolnie do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy cywilnej związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych, w pozostałych przypadkach jest nieobowiązkowe.

 

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Comfort Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 49 w Lesznie (64-100).
 2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@euro-comfort.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów:
  • nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Spółką (m.in. ofertowanie, wykonanie zawartych umów, rozpatrywanie reklamacji lub też ich składanie, dokonanie rozliczeń finansowych);
  • przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę),
  • przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  • ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w związku z realizacją łączącej nas umowy lub w związku z działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, czyli ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są nasi pracownicy upoważnieni do dostępu do danych, ze względu na rodzaj powierzonych im obowiązków służbowych, podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami zawartej i zgodnie z naszymi poleceniami), a także inne podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych - na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych - na podstawie art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 RODO;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres do czasu zakończenia trwania wiążącej strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Wszystkie wymienione w punkcie 7 i 8 prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 10. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 

Klauzula informacyjna dla praktykantów i stażystów

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Comfort Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 49 w Lesznie (64-100).
 2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@euro-comfort.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celach związanych i wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy o staż lub umowy o praktyki,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o staż/ umowy o praktyki,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, czyli ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od organu/ podmiotu kierującego Panią/Pana do nas na staż/ praktykę.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby upoważnione przez Administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza obszarem działania RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Wszystkie wymienione w punkcie 9 i 10 prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym.
 14. Przekazane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą podlegały profilowaniu.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

Klauzula informacyjna – Monitoring

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Comfort Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 49 w Lesznie (64-100).
 2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@euro-comfort.pl.
 3. Monitoring stosowany jest w celu realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora, w tym pracowników oraz ochrony mienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (organy Policji dla udokumentowania sytuacji naruszenia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) przez okres około 90 dni za wyjątkiem danych będących dowodami w toczących się postępowaniach.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 9. Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

 

 

Klauzula informacyjna – Obdarowani - osoby prawne

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Comfort Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 49 w Lesznie (64-100).
 2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@euro-comfort.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe jako osoby reprezentującej podmiot/osoby do kontaktu, któremu udzielamy wsparcia materialnego i/lub finansowego przetwarzamy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
  • w zakresie celu wskazanego w pkt 3 b) - przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę),
  • w zakresie celu wskazanego  w pkt 3 c) - do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat,
  • w przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego.
 6. Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:.
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  • złożenia sprzeciwu (art. 21 RODO).
 9. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi nieodzowny warunek, bez którego nie możemy przekazać darowizny.

 

 

Klauzula informacyjna – Obdarowani - osoby fizyczne

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Comfort Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 49 w Lesznie (64-100).
 2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@euro-comfort.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe jako osoby reprezentującej podmiot/osoby do kontaktu, któremu udzielamy wsparcia materialnego i/lub finansowego przetwarzamy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  W przypadku przekazania przez Panią/Pana danych szczególnych kategorii, np. informacji na temat stanu zdrowia dane te będziemy przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, tj. w celu otrzymania darowizny.
 4. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
  • w zakresie celu wskazanego pkt 3 a) - do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody, o której mowa w pkt 3 a), przy czym zgodę może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie,
  • w zakresie celu wskazanego w pkt 3 b) - przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę),
  • w zakresie celu wskazanego  w pkt 3 c) - do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat,
  W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego.
 6. Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia, w dowolnie wybranym przez siebie momencie, zgody
  na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w związku z prowadzeniem przez nas marketingu bezpośredniego naszych produktów, niemniej jednak wycofanie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 9. Następstwem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zakończenie utrzymywania kontaktu z osobą, której dane dotyczą, w szczególności udostępniania lub dostarczania (także pocztą e-mail) informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów.
 10. Poza prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
  • złożenia sprzeciwu (art. 21 RODO).
 11. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi nieodzowny warunek, bez którego nie możemy przekazać darowizny.