Kontakt

Tutaj znajdziesz wszelkie niezbêdne informacje kontaktowe do naszej firmy.

Wiêcej »

Mapa dojazdu

Tutaj znajdziesz mapê z lokalizacj¹ i dok³adnym dojazdem do naszej firmy.

Wiêcej »

Sklepy firmowe
Outlet EuroComfort

Handel detaliczny i konsumencki
Asortyment: ko³dry, poduszki, materace, narzuty, pokrycia na materace, poœciele, rêczniki, przeœcierad³a.

Wiêcej »

Rekrutacja

Tutaj znajdziesz informacje dot. rekrutacji na wolne stanowiska w naszej firmie. Poszukujemy pracowników produkcyjnych, specjalistów  i menad¿erów.

Wiêcej »

O nas

Euro-Comfort Sp. z o.o. w Lesznie jest najwiêksz¹ spó³k¹ wchodz¹c¹ w sk³ad Euro-Comfort Group,œwiatowego lidera w bran¿y tekstylnej, producenta wysokogatunkowych wyrobów.

Wiêcej »